Warning: include(../sidebar-header.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 11 Warning: include(../sidebar-header.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 11 Warning: include(): Failed opening '../sidebar-header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 11

Kryteria Innowacyjności instrumentów finansowych UE


Kryteria InnovFin SME Guarantee / Kryteria Risk Sharing Instrument

Kryteria innowacyjności InnovFin SME Guarantee (pośrednicy finansowi: Idea Bank, Raiffeisen-Leasing Polska)

Beneficjenci będą spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów kwalifikowalności:

(a) Beneficjent jest MŚP i zamierza skorzystać z Transakcji Beneficjenta, aby zainwestować w produkcję lub rozwój nowych lub zasadniczo ulepszonych produktów, procesów lub usług, które są innowacyjne i w związku z którymi istnieje ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia, na co wskazuje ocena przeprowadzona przez zewnętrznego eksperta, lub

(b) Beneficjent to „szybko rozwijające się przedsiębiorstwo”, które jest MŚP lub Małym Mid-Cap działającym na rynku krócej niż 12 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, o średnim rocznym endogennym wzroście liczby pracowników lub obrotów powyżej 20% w stosunku rocznym, w okresie trzech lat, zatrudniającym co najmniej dziesięciu pracowników w chwili rozpoczęcia okresu obserwacji, lub

(c) Beneficjent jest MŚP lub Małym Mid-Cap, działającym na rynku krócej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, którego koszty działalności badawczo-innowacyjnej osiągnęły poziom przynajmniej 5% całkowitych kosztów operacyjnych w przynajmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, nieposiadającego historii finansowej, w bieżącym okresie obrachunkowym, co zostanie poświadczonego przez zewnętrznego audytora, lub

(d) Beneficjent ma znaczny potencjał innowacyjny lub prowadzi intensywną działalność badawczo-innowacyjną, spełniając przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) Roczne wydatki Beneficjenta na badania i innowacje są równe lub przekraczają 20% kwoty Transakcji Beneficjenta, co potwierdza ostatnie audytowane sprawozdanie finansowe Beneficjenta, pod warunkiem że biznes plan Beneficjenta wskazuje wzrost wydatków badawczo-innowacyjnych minimum do poziomu kwoty Transakcji Beneficjenta; lub

2) Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć kwotę równą minimum 80% kwoty Transakcji Beneficjenta na działalność badawczo-innowacyjną, co jest wskazane w biznes planie, a pozostałą kwotę na koszty konieczne do podjęcia takich działań; lub

3) Beneficjent otrzymał dotacje, pożyczki lub gwarancje w ramach europejskich programów wpierania badań i innowacji lub ich instrumentów , bądź regionalnych lub krajowych systemów wspierania badań lub innowacji, co miało miejsce w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy*, pod warunkiem że te same wydatki nie są pokrywane w ramach Transakcji Beneficjenta; lub

4) Beneficjent otrzymał nagrodę z tytułu działalności badawczo-rozwojowej bądź innowacyjnej, przyznawaną przez instytucję lub organ UE, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy*; lub

5) Beneficjent zarejestrował przynajmniej jedno prawo do technologii (takie jak patent, wzór użytkowy, prawa do wzoru, schemat produktów półprzewodnikowych, dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych lub innych produktów w stosunku do których można uzyskać dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwo hodowcy roślin lub prawa autorskie do programów komputerowych) w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy*, a celem Transakcji Beneficjenta jest umożliwienie, bezpośrednio lub pośrednio, wykorzystania takiego prawa; lub

6) Beneficjent jest MŚP na wczesnym etapie rozwoju i w ciągu ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy* uzyskał wsparcie inwestycyjne ze strony inwestora venture capital lub anioła biznesu należącego do sieci aniołów biznesu; bądź też taki inwestor venture capital lub anioł biznesu jest udziałowcem Beneficjenta*; lub

7) Beneficjent wymaga inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, które według planu biznesowego przygotowanego w związku z wprowadzeniem nowego produktu lub wejściem na nowy rynek, jest wyższe niż 50% jego średniego rocznego obrotu w ciągu ostatnich 5 lat*; lub

8) Beneficjent jest MŚP, którego koszty działalności badawczo-innowacyjnej osiągnęły poziom przynajmniej 10% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, nieposiadającego historii finansowej - w bieżącym okresie obrachunkowym*, co zostanie poświadczonego przez zewnętrznego audytora; lub

9) Beneficjent to Mały Mid-Cap, którego koszty działalności badawczo-innowacyjnej stanowiły:

(i) przynajmniej 15% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech poprzedzających lat*, lub

(ii) przynajmniej 10% rocznych całkowitych kosztów operacyjnych w trzech poprzedzających latach*.

* na dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o Transakcję Beneficjenta.

Kryteria InnovFin SME Guarantee / Kryteria Risk Sharing Instrument

Kryteria innowacyjności Risk Sharing Instrument
(uwaga: finansowanie zakończone, było w ofercie Pekao SA, Deutsche Bank, Raiffeisen-Leasing Polska)

Eligible SMEs under SME Transactions included in a Portfolio shall comply with at least one the following RSI Criteria:

i) The SME intends to use the SME Transaction to invest in producing or developing products, processes and/ or services that are innovative and where there is a risk of technological or industrial failure as evidenced by the business plan, or

ii) The SME is an R&D and/ or innovation-driven “fast-growing enterprise”, as measured by employment or by turnover, i.e. is an R&D and/or innovation enterprise with average annualised growth in employees or in turnover greater than 20% a year, over a three-year period, and with ten or more employees at the beginning of the observation period, or

iii) The SME shall have a significant innovation potential and/or be an “ R&D and/or innovation-driven enterprise”, satisfying at least one of the following elements:

1. The SME’s certified accountant(s) have highlighted R&D and/or innovation expenses/investment in the SME’s latest financial statements in an amount at least equal to 20% of the SME transaction nominal;
2. The SME undertakes to spend an amount at least equal to 90% of the SME Transaction amount in R&D and/or innovation (RDI) expenses/investment (including new machines or new machinery, but excluding non-RDI related replacement and/or non-RDI related expansion investments) in the next 24 months as indicated in its business plan;
3. The SME has been formally awarded grants, loans or guarantees from European R&D and/or innovation support schemes (e.g. Seventh Framework Programme (FP7) and/ or through FP7 funding instruments (e.g. Joint Technology Initiatives, "Eurostars")) or national research and/or innovation support schemes over the last 24 months;
4. The SME has been awarded an innovation prize over the last 24 months;
5. The SME has registered at least one patent in the last 24 months;
6. The SME has received cash investment from an innovation driven venture-capital fund (life science/clean energy/technology);
7. The SME has, at the time of the signature of the SME Transaction, its registered seat in a science-, technology and/ or innovation park; and
8. The SME has benefited from tax credit or tax exemption related to investment in R&D and/or innovation in the last 24 months.

Warning: include(../sidebar-logotypy.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 71 Warning: include(../sidebar-logotypy.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 71 Warning: include(): Failed opening '../sidebar-logotypy.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 71 Warning: include(../sidebar-footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 72 Warning: include(../sidebar-footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 72 Warning: include(): Failed opening '../sidebar-footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/home/zalewskimusic/domains/instrumentyfinansoweue.gov.pl/public_html/oferta/kryteria_innowacyjnosci.php on line 72